REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ flowerboxatelier.pl

Internetowa kwiaciarnia flowerboxatelier.pl prowadzona jest przez firmę Sylwia Tomala, Pracownia Kwiatowa Zielony Zakątek z siedzibą przy ulicy Młynek ul. Krótka 1, 26-200 Końskie, powiat konecki, woj. świętokrzyskie,  identyfikująca się numerami NIP 6581864773 oraz REGON 362306460.

Postanowienia wstępne

 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej flowerboxatelier.pl  , który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny www.flowerboxatelier.pl na rzecz Klientów.
 2. Klient to podmiot, który zawiera ze Usługodawcą Umowę o świadczenie usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
 3. Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca to Sylwia Tomala Pracownia Kwiatowa Zielony Zakątek,Młynek ul. Krótka 1, 26-200 Końskie, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6581864773 oraz REGON 362306460 , będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.
 5. Sklep to sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url: www.flowerboxatelier.pl. Sklep świadczy Usługi na rzecz Klientów, w tym Usługi florystyczne.
 6. Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 7. Usługa florystyczna to usługa polegająca na wykonaniu kompozycji z kwiatów i innych elementów roślinnych oraz ozdobnych w sposób określony w opisie oraz prezentacji kompozycji na stronie internetowej Sklepu.
 8. Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Produktów przez Klienta. Dodanie Produktu do listy Produktów objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „Dodaj do koszyka”, znajdującego się przy Produkcie w obszarze strony internetowej Sklepu.
 9. Umowa to umowa o świadczenie Usługi przez Usługodawcę na rzecz Klienta.
 10. Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. Sylwia Tomala Pracownia Kwiatowa Zielony Zakątek, Młynek ul. Krótka 1, 26-200 Końskie, adres e-mail: kontakt@flowerboxatelier.pl, tel.: 783830638 i 578636205.
 11. Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
 12. Konto Klienta to panel zarządzający zamówieniami Klienta, dostępny w obszarze Sklepu, pod warunkiem Rejestracji i Logowania.
 13. Rejestracja to utworzenie Konta Klienta przez Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego Sklepu znajdującego się na jego stronie internetowej.
 14. Produkt to efekt zlecenia Usługi florystycznej, w ramach Umowy o wykonanie Usługi florystycznej, w postaci m.in. boxów kwiatowych, bukietów, wianków, aranżacji oraz akcesoriów kwiatowych.
 15. Dostarczenie to doręczenie Produktów Klientowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia, za pośrednictwem Przewoźnika.
 16. Przewoźnik to będący przewoźnikiem podmiot wykonujący czynności Dostarczania Produktów we współpracy ze Usługodawcą.
 17. Zewnętrzny System Płatności – to system płatności internetowych, którym posługuje się Usługodawca.
 18. Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 1.  Ogólne warunki Umowne
 1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Sklepu, w brzmieniu: www.flowerboxatelier.pl.
 2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu.
 4. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 5. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.
 6. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

 

 1. Warunki korzystania i Rejestracja
 1. W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Firefox, Safari, lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 2. Korzystanie ze Sklepu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.
 3. Zarządzanie zamówieniami Klienta odbywa się za pośrednictwem Konta Klienta. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Klienta wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.
 4. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu.
 5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Klienta.
 6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż:Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Usługodawcy za pośrednictwem Sklepu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.
  1. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, w celu realizacji Usług przez Usługodawcę,
  2. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 1.  Świadczenie Usług bezpłatnych
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów następujące Usługi bezpłatne:Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania wiadomości do Usługodawcy.
  1. udostępnienie formularza kontaktowego,
  2. udostępnienie formularza zamówień,
  3. wprowadzenie opinii o Produkcie,
  4. prowadzenie Konta Klienta,
  5. polecenie Produktu.
 2. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza zamówień zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza zamówień i zostaje rozwiązana w chwili złożenia zamówienia lub zaniechania jego złożenia przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania zamówienia do Usługodawcy.
 3. Umowa o świadczenie usługi wprowadzania opinii o Produkcie zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza wprowadzania opinii o Produkcie i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza wprowadzania opinii o Produkcie, w celu jej wprowadzenia. Umowa zakazuje zamieszczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobre obyczaje, godzącym w interesy Usługodawcy lub postanowienia Regulaminu i uwzględnia uprawnienie Usługodawcy do moderacji wprowadzonych opinii, w przypadku gdy naruszają one postanowienia Regulaminu.
 4. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili Rejestracji Konta Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie panelu zarządzającego zamówieniami Klienta.
 5. Umowa o świadczenie usługi Polecenia Produktu zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza polecenia Produktu i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Zakres niniejszej Umowy obejmuje udostępnienie formularza polecenia Produktu, w celu wysłania wiadomości o Produkcie do osoby trzeciej, wskazanej przez Klienta.
 6. Umowa o świadczenie Usługi bezpłatnej może być rozwiązana przez Klienta lub Usługodawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Usługodawcy lub Danych Kontaktowych Klienta.
 1. Zamówienia
 1. Zamówienia na Produkty można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień Produktów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji zamówienia.
 2. W przypadku, gdy Klientem jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia jako Klient zalogowany.
 3. W przypadku, gdy Klient nie jest zalogowanym posiadaczem Konta Klienta, wybiera sposób składania zamówienia:
  1. z pominięciem użycia Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
  2. użycie odnośnika „Kliknij tutaj, aby się zalogować” w „Powracający klient?”, przy użyciu posiadanego Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
 4. Po wyborze sposobu składania zamówienia, Klient podaje lub może podać:Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.
  1. informacje rozliczeniowe,
  2. informacje o dostawie, zawierające adres Dostarczenia,
  3. sposób Dostarczenia Produktów, poprzez wybór właściwej opcji Dostarczenia,
  4. sposób płatności, poprzez wybór właściwej opcji płatności,
  5. uwagi do zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola „Kupuję i płacę” w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy o wykonanie Usługi florystycznej ujętej w zamówieniu.
 6. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 7. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu przesyłki przez Usługodawcę.
 8. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Produkty, zmianę adresu Dostarczenia.
 9. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Usługodawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia Umowy o wykonanie Usługi florystycznej, złożonej przez Klienta.
  1. anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
  2. dokonanie podziału Produktów podlegających Dostarczeniu na część której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
  3. anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.
 1. Usługi florystyczne
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów Usługi florystyczne na odległość, za pośrednictwem Sklepu.
 2. Przedmiot Umowy o wykonanie Usługi florystycznej stanowi zobowiązanie Usługodawcy do wykonania oznaczonych Produktów, przeniesienia ich własności na Klienta oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Produktów i zapłaty Usługodawcy ceny Produktów.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Produktu.
 4. Zawierając Umowę o wykonanie Usługi florystycznej, Usługodawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
 5. Umowa o wykonanie Usługi florystycznej zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Usługodawcę.
 6. Wydanie Produktów następuje niezwłocznie i zwykle w ciągu 24-48 godzin.
 7. Usługodawca realizuje Usługę florystyczną w trybie pracy autorskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu planowanego efektu z Klientem.
 8. Klient może dokonać zmian zamówienia najpóźniej na 14 dni przed terminem realizacji Usługi florystycznej.
 9. Zmiana zamówienia w terminie późniejszym wymaga zawarcia aneksu do Umowy, mogącego uwzględniać zmianę należności umownej, adekwatną do zleconych prac dodatkowych lub zamiennych oraz zmianę terminu wykonania Umowy.
 10. Wydanie Produktów odbywa się:Wydanie Produktów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.
  1. w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia za pośrednictwem Przewoźnika, w Polsce i za granicą, pod adres podany przez Klienta,
  2. w przypadku wyboru odbioru osobistego Produktów przez Klienta, w siedzibie Sklepu w Dniach Roboczych,
  3. w przypadku wyboru dostawy lokalnej w Krakowie i okolicach.
 11. Usługodawca potwierdza wydanie Produktów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, pod adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
 12. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
 13. Dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.
 1. Inne usługi
 1. Ponadto Usługodawca świadczy na rzecz Klientów m.in. usługi:
 2. cateringu kwiatowego dla podmiotów indywidualnych i biznesowych,
 3. stylizacji, aranżacji, projektowania oraz nasadzeń roślinnych, w tym kwiatowych,
 4. wypożyczania akcesoriów.
 5. Warunki świadczenia innych usług określają przepisy odrębnych, indywidualnych umów pisemnych.
 1. Płatności
 1. Wartość płatności z tytułu Usługi florystycznej jest ustalana na podstawie cennika Produktów, znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w chwili zamówienia Produktu. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Produkcie są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Produktu i wybranej formy płatności.
 2. Koszty transakcji i Dostarczenia Produktu ponosi Klient.
 3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia Produktów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Produkty wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Usługodawcy i Klienta.
 4. W ramach Umowy o wykonanie Usługi florystycznej może zostać zawarte zobowiązanie do zapłaty zaliczki celem rezerwacji terminu.
 5. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług florystycznych:Termin płatności należności przypada na chwilę wydania Produktu lub realizacji Usługi florystycznej.
  1. przelewem na rachunek bankowy Sklepu,
  2. przelewem przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności,
  3. gotówką przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika.
 6. Rachunek lub faktura VAT z tytułu Usługi florystycznej zostają dołączone do Produktów podlegających wydaniu lub przesłane wiadomością e-mail pod adres e-mail Klienta, w zależności od woli Klienta.
 7. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 8. Zwrot płatności przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
  1. odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,
  2. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
  3. uznania przez Usługodawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 9. Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Produktów, jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.
 1. Reklamacje
 1. Reklamacje można składać w formie pisemnej, listem tradycyjnym pod adres wskazany w Danych Kontaktowych Usługodawcy.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta.
 3. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
 4. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Klient powinien dostarczyć lub przesłać reklamowany Produkt na adres Usługodawcy.
 5. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Produktów objętych Umową o wykonanie Usługi florystycznej oraz innych Usług.
 6. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Usługodawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 7. Usługodawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałby nadmiernych kosztów.
 8. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, Usługodawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu.
 9. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 11. Obniżona cena o której stanowi pkt 9 i 10 powyżej, powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
 12. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy o wykonanie Usługi florystycznej do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
  2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 1. Odstąpienie od Umowy

Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy o świadczenie Usługi, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu.

 1. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do Umowy o wykonanie Usługi florystycznej:Konsument może odstąpić od Umowy o wykonanie Usługi florystycznej, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu.
  1. jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  2. Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. Produktu ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającego krótki termin przydatności do użycia.
 2. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy o wykonanie Usługi florystycznej, Usługodawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania.
 3. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy o wykonanie Usługi florystycznej, ma on obowiązek zwrócić Produkt Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na jego charakter nie można odesłać Produktu w zwykły sposób pocztą, a jednocześnie Produkt został Dostarczony Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy o wykonanie Usługi florystycznej.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy o wykonanie Usługi florystycznej, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o wykonanie Usługi florystycznej zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy znajdują się w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu.
 1. Postanowienia uzupełniające
 1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
 2. Domena internetowa sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim.
 6. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Produkty nie stanowią artykułów spożywczych i nie mogą podlegać konsumpcji.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,
  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Sklep świadczy Usługi,
  3. korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem,
  4. następstwa wykorzystania danych dostępowych do Konta Klienta przez osoby trzecie, w przypadku gdy weszły one w ich posiadanie w następstwie naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta,
  5. szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
 2. Dane osobowe użytkowników Sklepu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia usług przez Sklep. Osobom, których dane zostały przez Sklep zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu.
 5. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi, Klient dobrowolnie upoważnia Usługodawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
 6. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o zmianach Danych Kontaktowych Klienta, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.
 7. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 8. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
 9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego